MAJ MIESIĄCEM MARYI

Miesiąc maj, miesiąc wiosny, miesiąc nowego życia, został cały poświęcony Matce Najświętszej. Ona jest wiosną, początkiem nowego rodzaju ludzkiego, nowego ludu Bożego, o Niej śpiewamy: „Cała piękna jesteś o Maryjo i żadnej zmazy nie ma w Tobie”. Każda wiosna mówi o Niej, piękno wiosennej przyrody przypomina Jej piękno i nasze zadanie pójścia jej śladami.

Historia nabożeństw w Kościele sięga czasów króla Alfonsa X, który w niezwykły sposób starał się zachęcić wiernych do oddawania czci Matce Bożej. Stąd też, na przełomie XIII i XIV wieku zaczęto poświęcać Maryi miesiąc maj. W Polsce pierwszymi, którzy to nabożeństwo odprawili byli Jezuici z Tarnopola, kolejnymi, misjonarze z Warszawy z kościoła św. Krzyża w roku 1852.

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce wierni gromadzą się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
https://www.brewiarz.pl/appendix/modlitwy/loretanska.php3

33 dniowe ćwiczenia duchowe przygotowujące do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort

https://niewolnikmaryi.com/niewolnik-maryi-33-dni-przygotowan/

Niewolnik Maryi – 33 dni przygotowania

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – PDF do pobrania

Wstęp do 33-dniowego okresy ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

Dla zrozumienia szczególnej wagi i znaczenia aktu oddania polecamy zapoznanie się z ABC osobistego oddania Maryi cz. I Ideologia

A B C osobistego oddania się Maryi – cz. I . Ideologia
A B C Osobistego oddania się Maryi – cz. II – Praktyka

.
Proponowane daty rozpoczęcia przygotowań i kończące je święta Maryjne:

31 grudnia (2 lutego – Ofiarowanie NMP), 20 lutego (25 marca- Zwiastowanie NMP), 28 kwietnia (31 maja – Nawiedzenie NMP), 13 lipca (15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP), 5 listopada (8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP).

Modlitwy do codziennego odmawiania

Modlitwy do codziennego odmawiania odmawiamy przez 33 dni przygotowania, dodatkowo w poszczególnych tygodniach podane pod linkami modlitwy podzielone na następujące okresy:

Modlitwy na pierwszych 12 dni – I- szy okres przygotowań

Modlitwy na I tydzień II okresu przygotowań

Modlitwy na II-gi tydzień II-go okresu przygotowań

Modlitwy na III- ci tydzień II okresu przygotowań


33 dni ćwiczeń duchowych do Aktu Oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

1.Dzień pierwszy2.Dzień drugi3.Dzień trzeci,4.Dzień czwarty, 5.Dzień piąty, 6.Dzień szósty,7.Dzień siódmy8.Dzień ósmy, 9.Dzień dziewiąty, 10.Dzień dziesiąty, 11.Dzień jedenasty, 12.Dzień dwunasty, 13.Dzień trzynasty, 14.Dzień czternasty, 15.Dzień piętnasty, 16.Dzień szesnasty,17.Dzień siedemnasty, 18.Dzień osiemnasty,19.Dzień dziewiętnasty, 20.Dzień dwudziesty, 21.Dzień dwudziesty pierwszy, 22.Dzień dwudziesty drugi, 23.Dzień dwudziesty trzeci, 24.Dzień dwudziesty czwarty, 25.Dzień dwudziesty piąty, 26.Dzień dwudziesty szósty, 27.Dzień dwudziesty siódmy, 28.Dzień dwudziesty ósmy, 29.Dzień dwudziesty dziewiąty, 30.Dzień trzydziesty, 31.Dzień trzydziesty pierwszy, 32.Dzień trzydziesty drugi, 33.Dzień trzydziesty trzeci.

Pod koniec trzeciego tygodnia wyspowiadają się i komunikować się będą w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi jako niewolnicy z miłości przez ręce Maryi. Po Komunii Św. zaś złożą Akt Ofiarowania się. Uprzednio powinni własnoręcznie przepisać tekst Aktu Ofiarowania się, mogą się też posłużyć przygotowaną uprzednio kopią. Na dokumencie złożą podpis i datę.

Byłoby rzeczą wskazaną by dnia tego złożyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe niewierności, oraz by przez to zaznaczyć swą zależność od panowania Jezusa i Maryi. Daninę tę może stanowić post, jakieś umartwienie lub jałmużna. Wystarcza rzecz najdrobniejsza, byle z dobrego serca, bo Jezus patrzy tylko na dobrą wolę.

Przynajmniej raz do roku, tego samego dnia, powinni wznawiać Akt Ofiarowania się, spełniając te same ćwiczenia przez trzy tygodnie. Zbawienną jest rzeczą odnawiać je co miesiąc, a nawet codziennie tymi słowami:

Tuus totus ego sum, et omia mea tua sunt”- “Jestem cały Twój, O Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie, przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę.”


AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.

Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.

Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Boga, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.

Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.

Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.