PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH – PATRZ NIŻEJ

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.” /KKK 1324/

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Chrystus Pan powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

  • Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.
  • Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.
  • Łamaniem chleba – nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę Świętą, gdyż gromadząc się na polecenie Pana Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Panem Jezusem. W ten sposób tworzyli z Nim jedno ciało – Kościół.
  • Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.
  • Zgromadzeniem Eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.
  • Mszą Świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.
  • Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.


DECYZJA KONFERENCJI BISKUPÓW ANGLII I WALII

MSZE ŚWIĘTE, NABOŻEŃSTWA, SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH I PRZYPARAFIALNYCH ZOSTAŁY ODWOŁANE

Prosimy monitorować parafialną stronę internetową,
o ewentualnych zmianach poinformujemy na stronie głównej.


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

Sobota
16:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
17:00 – MSZA ŚWIĘTA niedzielna (Dunstable) ODWOŁANA

18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA niedzielna (Milton Keynes) ODWOŁANA

Niedziela
08:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
09:00 – MSZA ŚWIĘTA niedzielna (Dunstable) ODWOŁANA

10:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
11:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA
12:00 – MSZA ŚWIĘTA dla dzieci (Dunstable) ODWOŁANA

13:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
14:00 – MSZA ŚWIĘTA (Milton Keynes) ODWOŁANA

17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
17:30 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Luton) ODWOŁANA


MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

Poniedziałek
09:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

Wtorek
9:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

Środa
09:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

Czwartek
09:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:30 – MSZA ŚWIĘTA (Milton Keynes) ODWOŁANA

Piątek
09:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) ODWOŁANA

Sobota
16:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
17:00 – MSZA ŚWIĘTA niedzielna (Dunstable) ODWOŁANA

18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
19:00 – MSZA ŚWIĘTA niedzielna (Milton Keynes) ODWOŁANA

I Sobota miesiąca
08:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ODWOŁANA
09:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) – z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny ODWOŁANA

MSZE ŚW. DOJAZDOWE

Milton Keynes
St. Augustine Church, Longcliffe Drive, MK13 7PL
w każdą sobotę (poza lipcem i sierpniem) o godz. 19.00 (Msza święta niedzielna) ODWOŁANA, w każdą niedzielę o godz. 14:00 (przez cały rok) ODWOŁANA, oraz każdy czwartek (poza lipcem i sierpniem) o godz. 19:30  ODWOŁANA
www.st-augustinesmk.org.uk

Luton
Holy Ghost Church, 33 Westbourne Road LU4 8JD
w każdą niedzielę o godz. 19:00 (poza lipcem i sierpniem).  ODWOŁANA
www.holyghostparish.co.uk