PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH – PATRZ NIŻEJ

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.” /KKK 1324/

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Chrystus Pan powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

  • Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.
  • Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.
  • Łamaniem chleba – nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę Świętą, gdyż gromadząc się na polecenie Pana Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Panem Jezusem. W ten sposób tworzyli z Nim jedno ciało – Kościół.
  • Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.
  • Zgromadzeniem Eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.
  • Mszą Świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.
  • Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM odprawiane są w Dunstable, Luton oraz Milton Keynes

SOBOTA – MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

16:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

17:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

19:00 – Msza Święta / MILTON KEYNES odwołana w lipcu i sierpniu

NIEDZIELA – MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

9:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

9:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

10:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

11:00Msza Święta / DUNSTABLE

13:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

14:00 – Msza Święta / MILTON KEYNES

17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

17:30 – Msza Święta / DUNSTABLE

19:00 – Msza Święta / LUTON – w lipcu i sierpniu przeniesiona do Dunstable (godz. 19:00)

(PATRZ BIULETYN)

* W tygodniu proszę sprawdzić w biuletynie.

PONIEDZIAŁEK

9:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

10:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

WTOREK – NIE MA Mszy Świętej

ŚRODA

9:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

10:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

19:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

CZWARTEK

9:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

10:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

19:00 – Msza Święta /MILTON KEYNESodwołana w lipcu i sierpniu (PATRZ BIULETYN)

PIĄTEK

9:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

10:00 – Msza Święta / DUNSTABLE

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

19:00 – Msza Święta /MILTON KEYNES

I-SZA SOBOTA MIESIĄCA

8:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

9:00 – Msza Święta (I-sza sobota miesiąca)

Msze Święte dojazdowe:

MILTON KEYNES St. Augustine Church, Longcliffe Drive, MK13 7PL

Sobota godz. 19:00 (niedzielna) – odwołana w lipcu i sierpniu

Niedziela godz. 14:00

Czwartek godz. 19:30 – odwołana w lipcu i sierpniu

www.st-augustinesmk.org.uk

LUTON Holy Ghost Church, 33 Westbourne Road LU4 8JD

Niedziela godz. 19:00 – w lipcu i sierpniu przeniesiona do Dunstable (godz. 19:00)

www.holyghostparish.co.uk

LIPIEC i SIERPIEŃ – ZMIANY

  • MSZA ŚWIĘTA W MILTON KEYNES ODWOŁANA W SOBOTY I CZWARTKI,

MSZA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ PRZEZ CAŁY ROK

  • MSZA ŚWIĘTA W LUTON PRZENIESIONA DO DUNSTABLE O GODZ. 19.00

(PATRZ BIULETYN)