21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO w 1999r. Z tej okazji z ramienia Polskiego Klubu Katolickiego, w Niedzielę 18 lutego, organizowane jest Dyktando o treści dotyczącej przeżywanego Jubileuszu 70 lecia parafii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy będą trwały od 27 stycznia do 11 lutego. Jest tez możliwość wypełnienia formularza odręcznie przy gablotce z tylu kościoła.  Pamiętajmy, że dbając o język, chronimy kulturę i tożsamość kulturową.

Regulamin Dyktanda “ Pióro w dłoń na jubileusz “

Organizatorzy
Organizatorem Dyktanda Ortograficznego “Pióro w dłoń na jubileusz” jest Polski Klub Katolicki w Dunstable.

Zasady uczestnictwa
W Dyktandzie może wziąć udział każdy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jury
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z przedstawicieli Rady Parafialnej i Organizatora Dyktanda. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

Przebieg konkursu
Konkurs odbywa się 18 lutego 2024 roku w Klubie parafialnym. Uczestnicy Dyktanda powinni zarejestrować się przed przystąpieniem do konkursu (podając imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz zgodę na publikację zdjęć na FB parafialnym) wtedy otrzymają swój numer uczestnika i kartkę do pisania z numerem.

Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna.

Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lutego 2024 roku około godziny 14.00. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów. W tekście Dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika zasadami.

Nagrody
Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda (w dwóch grupach wiekowych); pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i długopisy – nagrody zostaną rozdane po zakończeniu dyktanda 18 lutego 2024 roku.

Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny u organizatorów. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Jury Dyktanda “ Pióro w dłoń na jubileusz “.