Studium Teologiczno – Katechetyczne „Każdy rodzic katechetą”

Ramowy program zajęć

MODUŁ BIBLIJNY (stacjonarnie 40 godz. i on-line 24 godz.)

• Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces powstawania ksiąg biblijnych? W jaki sposób i w jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarł do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i mądrość. Wołanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.
• Egzegeza Starego i Nowego Testamentu (w zarysie)

MODUŁ TEOLOGICZNY (stacjonarnie 60 godz. i on-line 36 godz.)
• Teologia moralna np. rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziwe, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
• Teologia dogmatyczna – traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.
• Teologia duchowości

MODUŁ PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY (stacjonarnie 20 godz. i on-line 12 godz.)
• Małe dziecko i jego rodzice. Rozwój uczuć i kontaktów społecznych. Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka. Dziecko przedszkolne w rodzinie.
• Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym. Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
• Samowychowanie – zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
• Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
• Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?

MODUŁ KATECHETYCZNO – DYDAKTYCZNY (stacjonarnie 20 godz. i on-line 12 godz.)
• Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone…
• Dynamika procesu nauczania-uczenia się oraz automatyzacja i komputeryzacja pracy dydaktycznej.
• Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referat, dyskusja, rozwiązywanie problemów, gra symulacyjna).
• Zasady konstruowania scenariusza katechezy aktywizującej

MODUŁ MEDIA KATOLICKIE (stacjonarnie 20 godz. i on-line 12 godz.)
• Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka (1 miesiąc)

MODUŁ HISTORYCZNY I DÓBR KULTURY KOŚCIELNEJ (stacjonarnie 20 godz. i on-line 12 godz.)
• Historia Kościoła; wybrane zagadnienia z historii sztuki chrześcijańskiej; Chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe:: Archiwum, Biblioteka, Muzeum

MODUŁ BIOETYCZNY ORAZ TEOLOGII MAŁŻENSTWA I RODZINY (stacjonarnie 40 godz. I on-line godz. 24)
• Klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna

Regulamin Kursu Akademickiego „Każdy rodzic katechetą” organizowanego przez Europejską Szkołę Liderów Polonijnych we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2024/2025

Celem Kursu Dokształcającego „Każdy rodzic katechetą” przygotowanie osób świeckich do katechizacji w swojej rodzinie, parafii, wspólnocie religijnej oraz pogłębienia wiedzy z zakresu Pisma św., teologii, bioetyki, dydaktyki,psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła.

Wymagane dokumenty
Osoby, które uczestniczą w Kursie są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów:
• wypełniony kwestionariusz osobowy,
• kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie
(świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).

Platforma Dydaktyczna
Na potrzeby Kursu została stworzona platforma dydaktyczna na której będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tam będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Platforma będzie miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. Na niej będzie się odbywało część wykładów. Platformę można znaleźć pod adresem internetowym: www.pmkp.eu

Wykładowcy
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz rekomendowani przez Europejską Szkołę Liderów Polonijnych.

Świadectwo ukończenia kursu
Studium kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu, wystawianego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Europejską Szkołę Liderów Polonijnych w języku polskim i angielskim

Opłaty
Uczestnicy Kursu są zwolnieni z opłat za Kurs Doskonalący „Każdy Rodzic Katechetą”. Opłaty związane z prowadzeniem zajęć : wykładowcy, honoraria, zakwaterowanie pokrywa Fundacja „Czyste Serca”.

Wolni Słuchacze
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Nie są wpisani na listę uczestników Kursu w systemie USOS i nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Europejską Szkołę Liderów Polonijnych zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym (czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki).

Frekwencja
Uczestnicy Kursu deklarują obecność na wykładach w roku akademickim 2024/2025, organizowanych w wyznaczonych terminach.

Nieobecność usprawiedliwiona
W przypadku zdarzeń losowych lub innych niespodziewanych okoliczności związanych z pracą lub sytuacją rodzinną nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona. Należy ją jednak wcześniej zgłosić osobom odpowiedzialnym za prowadzenie Kursu. Zgłoszenie powinno nastąpić nie późnej niż dzień przed zajęciami.

Terminarz spotkań
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. i będzie poprzedzone rejestracją uczestników. Zajęcia odbywają się od godz. 10.00 do godz. 18.00. Dokładny terminarz spotkań zostanie podany po uruchomieniu Kursu.

Rejestracja
Na początku każdego spotkania obowiązkowo należy zgłosić się do osoby, która będzie dokonywała rejestracji uczestników, aby podpisać listę obecności i odebrać teczkę informacyjną z materiałami. Złożony przez Państwa podpis jest deklaracją i potwierdzeniem oficjalnego uczestnictwa w Zjeździe.

Deklaracja uczestnictwa w Kursie
Uczestnicy Kursu Akademickiego w zakresie Teologiczno-Katechetycznym (także wolni słuchacze) muszą podpisać specjalną Deklarację na końcu niniejszego regulaminu w której oświadczają, że zgadzają się na zaproponowaną formę zajęć oraz zobowiązują się do uczestnictwa w Kursie.

Postanowienia końcowe i deklaracja
Ewentualne odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu, jak również rozstrzygnięcia kwestii wykraczających poza jego ramy, wymagają zgody organizatorów. Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Deklaracja
Rejestracja udziału w Studium oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu Kursu Dokształcającego „Każdy Rodzic Katechetą” organizowanego przez Europejską Szkołę Liderów Polonijnych we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2024/2025.

FORMULARZ DEKLARACJI DOSTĘPNY DO POBRANIA > TUTAJ <